เส้นทางภาวนา

Meditation – An Outline by Ajahn Sucitto

คู่มือที่ท่านถืออยู่นี้ จะพาท่านเดินทางไกล

กลับไปสู่กายใจของตนเองตามวิถีทางของพระพุทธองค์

ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดก็ตาม

เมื่อใดที่ท่านเริ่มหันมาใส่ใจต่อสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังผุดขึ้นกลางใจ

และใช้แนวทางจากหนังสือเล่มนี้พาใจของท่านมาสู่ความตื่นรู้

ออกจากความหลงหรือความทุกข์ 

และไปเข้าใจเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์

ในใจของท่าน เมื่อนั้นท่านจะเกิดความสว่างขึ้นกลางใจ

จนจิตพบความสงบ และสันติ