เส้นทางภาวนา

Meditation – An Outline by Ajahn Sucitto

คู่มือที่ท่านถืออยู่นี้ จะพาท่านเดินทางไกล

กลับไปสู่กายใจของตนเองตามวิถีทางของพระพุทธองค์

ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดก็ตาม

เมื่อใดที่ท่านเริ่มหันมาใส่ใจต่อสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังผุดขึ้นกลางใจ

และใช้แนวทางจากหนังสือเล่มนี้พาใจของท่านมาสู่ความตื่นรู้

ออกจากความหลงหรือความทุกข์ 

และไปเข้าใจเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์

ในใจของท่าน เมื่อนั้นท่านจะเกิดความสว่างขึ้นกลางใจ

จนจิตพบความสงบ และสันติ

Learning from the Pause

Ajahn Sucitto

As if with a slow inhalation, the monastery is inching out of lockdown and into increased openness. For the past weeks, the closure had been more intense on account of having four members of the community sick with Covid: although getting sick is a part of life, we felt a responsibility to not pass on our bugs to members of the public. Thankfully the infected people have all recovered, and we can now allow visitors in to share our space, albeit in a limited way.

View More

The Way It Is

A Dhamma Reflection offered by Ajahn Sumedho on 6 March 2021

This is the half-moon Observance Day, and we have the opportunity to reflect on Dhamma, the way it is.

For each one of us, the way it is right now is going to be different: with our own moods, memories, thoughts, expectations or whatever. When we try to compare one person with another, we get confused because we’re all different. On the level of saṅkhāras, or conditioned phenomena, everything is different. Nothing can stabilize into a permanent quality or condition; it’s beyond the ability of saṅkhāras, which by their very nature are changing. The Buddha taught, ‘Sabbe saṅkhārā aniccā – all conditions are impermanent. This is the way it is. They change. Saṅkhāras are like this. They can be of any quality: low or high, good or bad, right or wrong, material or mental or emotional, and their nature is anicca (impermanent), dukkha (unsatisfactory) and anattā (non-self).

View More

Field of blessings

Ajahn Sucitto

Based on who we associate with and surround ourselves with, a field is generated where we pick up the behaviours and tonalities. One trains to generate a supportive field for training and learning. Whatever the field, open to what you’re in, get a feel for that, and aim for what is honourable, steady and balanced.